Telefon
87 406 700
E-mail
post@alboa.dk
 

 

Beboerdemokrater og medarbejdere har det seneste års tid arbejdet med at formulere en mission og vision for ALBOA. Med repræsentantskabsmødets godkendelse af mission og vision på det ordinære møde den 29. maj 2017 - har ALBOA fået en strategi for vejen ind i fremtiden.

 

 

 

Forhistorien:

Vi har i ALBOAs organisationsbestyrelse følt, at vi har manglet en vision og mission. Vi begyndte at tale om det allerede i 2014. Vi har i flere år talt om, at vi manglede en vision og mission. Vi har været udfordret af mange skiftende direktører, men på organisationens årlige seminar i august 2016 besluttede vi at gå i gang.

24. oktober 2016 skød vi processen i gang i Ceres Park.

Siden har vi haft tre temaaftener, som mange af jer har været en del af.

Det har været meget vigtigt for bestyrelsen at have beboerdemokrater og medarbejdere med, og vi er meget tilfredse med den proces, vi har været igennem.

 

Visionen:

Overliggeren i ALBOAs strategiplan er visionen, som angiver, hvor vi vil hen med vores boligorganisations udvikling. Med en vision sætter vi en retning på vores arbejde:

             "Bolig og fællesskab for fremtiden"


Visionen angiver, at fokus er på vores kerneydelse nemlig boliger, som vi bygger, renoverer, udlejer og driver. Men vi gør det i et fællesskab bestående af hver afdelings beboere, afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen, som foretager prioriteringer på tværs.

Fællesskabet er omdrejningspunktet for os, fordi hver eneste afdeling juridisk og økonomisk har hvilet på fællesskabet siden deres oprettelse, men vi gør det anderledes end i det private boligbyggeri. Helt anderlededes. Fællesskabet giver den almene sektor en særstilling i det danske samfund. Hos os er der ingen friværdi, - her er økonomisk solidaritet i tiden og over tiden. Hvert år træffer beboermødet fælles beslutninger om afdelingens drift, og store renoveringsprojekter med mange beslutninger om den praktiske gennemførelse hører også hjemme på beboermødet – vores beboerdemokrati. Det er vores fællesskab her og nu eller med andre ord "i tiden".

Den almene sektor i Danmark udgør også et økonomisk fællesskab, fordi alle boligafdelinger er bundet økonomisk sammen i Landsbyggefonden, og fordi hver boligorganisation har en solidarisk dispositionsfond. De afdelinger, der har betalt deres gæld tilbage, fortsætter med at betale deres husleje ind til Landsbyggefonden og dispositionsfondene i hver boligorganisation. Med disse midler hjælper fællesskabet nødlidende afdelinger med dyre renoveringer, der ellers ville gøre huslejeniveauet alt for højt. Det er solidaritet "over tiden" mellem gamle og nyere afdelinger. Vi taler aldrig om friværdi, vi taler om fællesskab.


I ALBOA har vi en opgave i at gøre dette fællesskab moderne og tidssvarende. Det er visionen. Og det er den opgave, som vores nye strategi- og handlingsplanen går ind i.

Både boligerne og fællesskabet skal finde deres nye form i vores tid. Det skal være til fremtiden og for fremtiden. Renovering og modernisering af boligerne er en kerneopgave for ALBOA. Men Vi skal også modernisere vores fællesskab. Det gælder alt fra boligernes fysiske indretning til nye fællesskaber, over vores mødeformer og beslutningsprocesser til nye samværsformer med nye fælles aktiviteter for beboerne.

Strategi:

For bedst muligt at arbejde hen imod visionen har vi udvalgt en række overordnede mål. Målene er de strategiske punkter, vi har valgt fokusere på som vejen hen til visionen. Målene er strategiske valg og angiver altså den måde, hvorpå vi vil løse opgaven.

Ud fra input fra arbejdsgrupperne har vi valgt syv overordnede mål. Det er gennem dem, at vi vil arbejde frem mod visionen. I ser målene til venstre i illustrationen. De er:

  1. Boliger
  2. Vækst
  3. Effektivisering
  4. Arbejdsmiljø
  5. Digitalisering
  6. Indflydelse
  7. Engagement

Vi skal nedbryde disse overordnede strategiske punkter i en række delmål, der er mere præcise i tid. Med de overordnede mål in mente vil ALBOAs bestyrelse lave en handlingsplan for ALBOA i perioden 2017-2020. Vi vil opstille delmål, der angiver, hvor langt vi skal komme om henholdsvis ét år og om tre år.

De tre år er valgt, fordi ALBOAs organisationsbestyrelse i april i år vedtog en ekstraordinær bevilling til omstilling af ALBOAs organisation. Handlingsplanen dækker årene 2017-2020. Resultaterne i 2020 er derfor et naturligt målepunkt for fremdriften i projekter og indsatser.   

 

Sammenhængen mellem visioner, strategier og hovedmål er således:

Når vi i fremtiden sætter et projekt eller en indsats i gang, skal projekt altid hænge sammen med en af strategierne. De overordnede strategiske mål fungerer som "ophæng" for de indsatser og projekter, som vi vil gennemføre for at indfri vores vision. I handlingsplanen kommer vi til at styre disse projekter og indsatser med de delmål, som vi har opstillet for dem.

Alle vores forandringer, projekter og indsatser skal i udgangspunktet hænge sammen med de overordnede mål, som vi i bestyrelsen om lidt beder jer vedtage. De overordnede mål fungerer billedligt talt som ophæng eller knagerække. Vi vil bruge denne systematik til at prioritere med; vi sætter kun udviklingstiltag i gang, som vi kan hænge op på knagerækken. På den måde sikrer vi, at alle indsatser og projekter trækker i den retning, som angivet i ALBOAs vision.

Værdier:

Et arbejde med mission og vision ville ikke være komplet uden en identifikation af vores værdier. I processen har vi hørt mange tillægsord sat på ALBOA, og nogen af dem hørte vi gentaget mange gange. Så egentlig er der ikke voldsomt meget nyt i de værdier, vi har udvalgt.

Vi har simpelthen taget udgangspunkt i de normer, som vi i forvejen har og lever efter. Det er ting og begreber, som vi er stolte af, og som gør os til noget særligt.

I ser værdierne til højre i illustrationen:

 

  • Ordentlighed
  • Trivsel
  • Fællesskab

Afrunding:

Det har været meget spændende at arbejde med mission og vision for ALBOA. I bestyrelsen har vi været imponerede over den store og velvillige deltagelse i vores mange missions- og visionsseancer. Arbejdet har givet os en bedre forståelse for, hvad ALBOA er for en størrelse, og hvor beboerne gerne ser, at vi bevæger os hen. Vi tror på, at vi med denne forhåbentlig klare formulering af vision, mål, delmål, strategi og værdier kan skabe både gennemsigtighed og målrettethed i ALBOA. Til glæde for medarbejdere og beboere.

 

Mere om organisationen

Om Alboa
Bestyrelsesmøder og referater
Udvalg under bestyrelsen
Repræsentantskabet
ALBOA´s vision og mission
Regnskaber og budgetter, ALBOA
Organisationsplan - beboerdemokratiet
Organisationsplan - administration
Beboerbladet INSIDE